home guide xiaoxi arrow-down arrow-down guanbi jia jian tianjia shanchu jiemushangjia-big shuchu1 shuru1 gou sanjiaobian baocuntianjia shanchutianjia yiwen-fill2 tanhao-left-blue yewuliu set-svg live home jinyong zhboguanli jiantou-you-big fuxuankuang-1 zanting tishi-color delete shuchugeshi yinpincanshu search
使用引导
通用设置包括转码模板和水印设置。
转码模板:系统默认提供了7种转码模板,如果您有个性化需求,请添加自定义模板。
水印设置:针对您的视频设置水印。可选择左上,坐下,右上,右下4种模式。
为了保证顺利上传视频,您至少需要创建一个任务流。在创建任务流的时候,根据实际业务需求选择转码模板和水印模板。
创建任务流结束之后,即可使用上传视频服务。上传视频时需要指定任务流。